ALGEMENE VOORWAARDEN HORECA ADVIES PARTNERS

1. Opdrachtnemer: Opdrachtnemer is de maatschap HORECA ADVIES PARTNERS, hierna verder ook wel te noemen “HAP”, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Badhoevedorp, aan de Nieuwemeerdijk nr. 297, 1171 NS Badhoevedorp, alsmede aan het adres van eventuele nevenvestigingen ingeschreven bij de KvK onder nummer 69601895.

2. Opdrachtgever: Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die aan HAP schriftelijk opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van werkzaamheden (dienstverlening) overeenkomstig het door beide partijen ondertekende opdracht tot dienstverlening (“OTD”), in welk formulier de precieze aard en omvang van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden nader zijn uitgewerkt. De in de OTD opgenomen bepalingen maken naast de bij deze algemene voorwaarden gevoegde Bijlage “Tarieven Horeca Advies Partners” onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst tussen HAP en Opdrachtgever.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van HAP, met inbegrip van de hiervoor genoemde bijlagen, zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door HAP, dan wel haar werknemers of ingeschakelde derden ten behoeve van en in opdracht van opdrachtgevers (hierna te noemen “de opdrachtgever”) worden verricht.

4. Uitvoering van de opdracht: HAP draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De uitvoering van de opdracht vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting.

5. Tarieven: Voor de door HAP gehanteerde tarieven wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlage “Tarieven Horeca Advies Partners”.

6. Betalingstermijn: Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 7 dagen na declaratiedatum, zonder korting of verrekening, in Euro op de door HAP aangewezen bankrekening te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt  op de oudste openstaande declaratie.

7. Betwisting van de declaratie: Indien naar het oordeel van de opdrachtgever het door de opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de opdrachtgever HAP daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

8. Betalingsverzuim: Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim is HAP – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen.

9. Rente en incassokosten: In geval van betalingsverzuim heeft HAP met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarnaast heeft HAP recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

10. Beperking aansprakelijkheid: Behoudens in geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van HAP en/of haar vennoten en/of haar maten beperkt tot maximaal € 250.000,=.

Voorts geldt dat iedere aansprakelijkheid van HAP voor indirecte schade, daaronder in ieder geval mede te verstaan gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies of schade aan data, gevolgschade en/of schade door bedrijfsstagnatie, door HAP uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze: De rechtsverhouding tussen HAP en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van HAP https://www.horecamakelaardij.com/voorwaarden

Versie 2018.04

BIJLAGE TARIEVEN HORECA ADVIES PARTNERS (versie augustus 2018)

Algemeen
1.     De in deze bijlage genoemde bepalingen en tarieven zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst tot dienstverlening (“de Opdracht”) tussen opdrachtgever en Horeca Advies Partners (“HAP”), waarop de Algemene Voorwaarden van Horeca Advies Partners van toepassing zijn. De in deze bijlage genoemde tarieven zijn van toepassing voor zover daarvan in de Opdracht tot Dienstverlening (“OTD”) niet uitdrukkelijk is afgeweken.
2.     Alle vermelde hierna vermelde courtage- en overige tarieven zijn exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting/BTW.
3.     Het uurtarief voor dienstverlening bedraagt € 150,= (indien het hanteren van een uurtarief is overeengekomen of in voorkomende gevallen).
4.     De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een lopende opdracht tot dienstverlening is gelijk aan 10% van de courtage (berekend aan de hand van de laatst gehanteerde vraagprijs) maar bedraagt tenminste € 2.500,=

Tarieven bij koop en verkoop
5.     In geval van overeenkomsten van koop en verkoop van onroerende zaken wordt bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als is bepaald in Courtagetarieven punt 1 en bij koop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom op de wijze als is bepaald in Courtagetarieven punt 4, in beide gevallen met inachtneming van de hieronder vermelde regels.
6.     Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkopers als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die op de overdracht vallen (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.
7.     Indien er tussen de periode van het onherroepelijk worden van de koopovereenkomst en de leveringsdatum een langere periode ligt dan 4 maanden, dan is de makelaar gerechtigd om de courtagenota na 2 maanden na het onherroepelijk worden van de koopovereenkomst bij opdrachtgever in te dienen. Koper dient de nota binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
8.     Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding wordt de courtage berekend over de waarde welke aan de onroerende zaak wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachts­belasting.
9.     Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken wordt de courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop? en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
10.   Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond, wordt de courtage berekend  over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
11.   Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
12.   Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerende zaak of van aandelen in onverdeelde eigendommen wordt de courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
13.    Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap, wordt de courtage berekend over de verhandelde fractie in de verkoopwaarde van de (on-)roerende zaak van de vennootschap, maar minimaal over de boekwaarde van de betreffende roerende- en/of onroerende zaken, vermeld op de overnamebalans die bij levering van de aandelen wordt vastgesteld, zonder aftrek van de passiva e/o het eigen vermogen op dezelfde overnamebalans.
14.   Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:

  • van ruilkoop; van huurkoop; van koop en verkoop op afbetaling; van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de courtage wordt berekend als volgt: bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende zaken;
  • bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
  • bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.

15. Indien er roerende zaken (in de vorm van meubilair, stoffering, interieur en inventaris) of vermogensrechten/immateriële activa (bijvoorbeeld goodwill) worden verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en/of aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de courtage in rekening gebracht over de gehele koopsom van deze zaken en vermogensrechten, zoals vermeld in Courtagetarieven punt 2.
16.   Op artikel 15 zijn tevens artikelen 6, 13 en 14 van toepassing, waarbij in de plaats van “onroerende”, “roerende” gelezen dient te worden. Bij artikel 14 dient in dat geval te worden toegevoegd dat ook de overeenkomst tot verhuur (pacht) wordt gelijkgesteld met koop en verkoop.

Tarieven bij huur en verhuur
17.   Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in de Courtagetarieven onder 3 is bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.
18.   Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de onroerende zaak  voor het eerste huurjaar. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzet-belasting in aftrek te brengen. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar en dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
19.   Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:

  • pachtovereenkomsten;
  • andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing;
  • overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  • overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  • huur?ruilovereenkomsten;

20.   In geval van wederinhuring bedraagt de courtage driekwart van het ingevolg artikel 17 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object, voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.
21.   Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mee worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze zaken overeengekomen huurprijs. Worden de zaken mee gekocht en/of verkocht of worden vermogensrechten op derden overgedragen, dan wordt de courtage berekend zoals vermeld onder punt 2 van Courtagetarieven.
22.    Indien opdrachtgever en de makelaar overeen zijn gekomen tot diensten bij verkoop van de onroerende zaak, zal tevens courtage zijn verschuldigd door opdrachtgever indien besloten wordt tot verhuur van de onroerende zaak. Indien opdrachtgever en de makelaar overeen zijn gekomen tot diensten bij verhuur van de onroerende zaak zal tevens courtage zijn verschuldigd door opdrachtgever indien besloten wordt tot verkoop van de onroerende zaak.
23.   Indien de makelaar een kandidaat heeft voor het object die redelijkerwijs door opdrachtgever aanvaardbaar is (zonder voorbehouden en meetbaar aan de bodemprijs en/of verwachte opbrengst van de makelaar) en de opdrachtgever besluit op dat moment niet te willen verkopen, c.q. verhuren, dan is hij aan de makelaar 75% van de courtage verschuldigd, met een minimum van € 2.500,= exclusief BTW.

Tarieven bij taxatie
24.   De opdrachtgever is een honorarium verschuldigd volgens het tarief dat in de volgende artikelen is vermeld.
25.   Strekt de gegeven opdracht verder dan het te doen gebruikelijke, dan is voor de verderstrekkende diensten een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel 2. Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waarde-oordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.
26.    Het tarief wordt, tenzij artikel 27 of 28 van toepassing is, berekend naar de getaxeerde waarde volgens de punten 5 t/m 10 van de Courtagetarieven.
27.    Bij taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis volgens punt 7 van de Courtagetarieven. Indien in het kader van een dergelijke taxatie een toetsing plaatsvindt aan van overheidswege vastgestelde normen kan het tarief in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden worden verhoogd met een honorarium overeenkomstig artikel 2 voor die werkzaamheden.
28.   Bij taxatie van de herbouwwaarde, al dan niet in verband met artikel 7:960 BW (Voormalig artikel 275 van het Wetboek van Koophandel), is het tarief gelijk aan artikel 26 vermelde. Vergt de taxatie in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning, dan kan in verband daarmee naar redelijkheid een extra bedrag worden overeengekomen.
29.   Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.
30.   Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerende zaak wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van de gehele onroerende zaak.
31.   Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
32.    Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen) wordt het tarief berekend over het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat het tarief vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
33.   Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder der makelaars in rekening gebracht.
34.   Heeft de opdracht betrekking op meer dan één soort waarde, of is het voor het geven van het gevraagde waardeoordeel noodzakelijk tevens andere soorten waarden te beoordelen en worden deze oordelen in  het rapport vermeld, dan wordt het tarief berekend overeenkomstig de hoogste uitkomst van de tariefberekening over de verschillende waarden. De herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband wordt het tarief berekend naar de onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.
35.    Bij hertaxatie binnen drie jaar (bij een taxatie ten behoeve van de jaarrekening binnen vijf  jaar) wordt 65% van het tarief (met een minimum van € 950,=) in rekening gebracht.
36.   Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel 2.
37.   Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde wordt gedaan ten aanzien van gemaakte reis? en verblijfkosten.
38.   Voor het uitvoeren van taxatie- en advieswerkzaamheden wordt een voorschotnota verzonden. Met de taxatiewerkzaamheden wordt gestart zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

COURTAGE EN OVERIGE TARIEVEN      HAP Horeca Advies Partners

Onze standaardtarieven zijn op verzoek beschikbaar en zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze algemene voorwaarden.